Tuesday, March 5, 2024

PORMPARM

“Food and Lifestyle journal”

PROMOTION

บางจากฯ บริการจุดเติมเจลแอลกอฮอล์ฟรี

บางจากฯ บริการจุดเติมเจลแอลกอฮอล์ฟรี สำหรับทำความสะอาดมือที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

เพื่อร่วมช่วยคนไทยสู้ภัย COVID-19 และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้ภาชนะสิ้นเปลือง

  • ท่านละไม่เกิน 50 มิลลิลิตร
  • เริ่ม 23 มี.ค. 63 เวลา 10.00-13.00 น. หรือจนกว่าของจะหมด
  • เช็กสาขาที่ร่วมบริการได้ที่ www.bangchakmarketplace.com

#วัน-เวลา-สถานที่

📆 วันที่ 23 มี.ค. 63 – จนกว่าของจะหมด

pormparmGo

“เราเชื่อว่าชีวิตสามารถเริ่มต้นได้เสมอ เราจะออกเดินทางไปค้นหาสถานที่ใหม่ๆและน่าตื่นเต้นเสมอ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *